Open menu

2020

Αυτοματισμός για οικιακής και βιομηχανικής χρήσης ρολά μέχρι 1,000watt

3020

Αυτοματισμός για οικιακής και βιομηχανικής χρήσης ρολά μέχρι 1,000watt

2029

Πλήρης αυτοματισμός για οικιακής και βιομηχανικής χρήσης ρολά έως 1,000watt

3029

Αυτοματισμός για οικιακής και βιομηχανικής χρήσης ρολά  έως 1,200watt

PSRD-30

Αυτοματισμός ρολού, ανοικτής κυλιόμενης κωδικοποιήσης για μοτέρ έως 600watt